Privatumo politika

 • Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie mūsų svetainėje www.graviruotipapuosalai.lt vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

  I. Pagrindinės sąvokos

  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

  Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

  Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

  II. Asmens duomenys

  1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

  graviruotipapuosalai.lt renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį elektroninės prekybos tikslu. Su Jūsų sutikimu, asmens duomenys, kuriuos pateikiate, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai pagrindinė informacija: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ir tel. nr.

  2. Slapukai

  Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis graviruotipapuosalai.lt svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

  3. Asmens duomenų saugojimo terminas

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

  4. Asmens duomenų teikimas

  Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

  III. Asmens duomenų saugumo priemonės

  graviruotipapuosalai.lt veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

  1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

  Tvarkydami subjektų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, esame įgyvendinę atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. BDAR taisyklių paskirtis yra užtikrinti, kad asmuo suprastų, dėl ko jis duoda sutikimą. Tai reiškia, kad sutikimas turėtų būti duotas laisvai, būti konkretus, pagrįstas informacija ir vienareikšmiškas, atsižvelgiant į aiškia ir suprantama kalba surašytą prašymą. Sutikimas turėtų būti duodamas pritariamuoju veiksmu, pavyzdžiui, internete pažymint žymimąjį langelį. Kai asmuo sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, graviruotipapuosalai.lt gali tvarkyti Jūsų duomenis ir tik tais tikslais, dėl kurių buvo duotas sutikimas.

  IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

  Duomenų saugumas pažeidžiamas tuomet, kai asmens duomenys, už kuriuos atsakome, atsitiktinai arba neteisėtai atskleidžiami neteisėtiems gavėjams.

  Asmenys, pateikę prašymą duomenų valdytojui, turi teisę:

  • susipažinti su savo asmens tvarkomais duomenimis.
  • prašyti, kad asmens duomenys būtų ištaisyti, papildyti.
  • prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų sustabdytas.
  • prašyti, kad asmens duomenys būtų nedelsiant panaikinti.

  Įgyvendinant šias teises, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu, t.y raštu, per kontaktų formą arba telefonu. Visi kontaktai yra nurodyti mūsų svetainėje.

  Nepavykus išspręsti klausimo ir jeigu manote, kad jūsų duomenų apsaugos teisių nebuvo paisoma, kad galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 • Naujienlaiškio prenumerata

  Informacija